top of page

Podpísali sme Memorandum o spolupráci!

Spolupráca, ktorá má zmysel.


Pri práci na zlepšení úrovne psychiatrickej starostlivosti na Slovensku je najdôležitejšie zapojenie samotných ľudí so skúsenosťou s psychickou poruchou a vzájomná dôvera pri spolupráci organizácií, aktívne zapojených do procesov skvalitňovania života ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou.Naše spoločné memorandum je motivované zámerom spolupracovať pri reforme systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku, ktorej výsledkom má byť systém založený na komunitnej starostlivosti a na prevencii v najširšom zmysle slova.
Podpisom Memoranda o spolupráci sme sa zaviazali:
  • identifikovať ľudí so skúsenosťou, ktorých môže Liga za duševné zdravie alebo iné strany memoranda zamestnať, ak na to majú alebo budú mať finančné zdroje,

  • identifikovať a podporovať ľudí vhodných na pozície peer konzultantov,

  • identifikovať ľudí so skúsenosťou (zažitou alebo sprostredkovanou) vhodných na mediálne výstupy so zohľadnením spoločných etických princípov založených na ochrane týchto ľudí,

  • získavať zdroje na krytie nákladov súvisiacich so zisťovaním potrieb ľudí so skúsenosťou a ich predstavy o ideálnej forme systému starostlivosti o duševné zdravie,

  • spoločne podporovať ľudí zamestnaných za účelom realizácie cieľov a aktivít uvedených v tomto Memorande.


Text : Liga za duševné zdravie.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page